Privacy Policy

Tafeltennisvereniging Smash hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Tafeltennisvereniging Smash doet er alles aan om de privacy van zijn leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van de rechten van leden omtrent hun persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tafeltennisvereniging Smash zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de website van Smash: ttvsmashmonster.nl

Verstrekking aan derden

Tafeltennis Smash verstrekt de bovengenoemde gegevens aan de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond), uitsluitend voor de organisatie van tafeltenniscompetities en andere tafeltennis gerelateerde evenementen en toernooien. Een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is volgens richtlijnen van NOC/NSF niet nodig als het gaat om de uitwisseling van gegevens tussen een sportvereniging en diens overkoepelende nationale bond (zoals in dit geval Smash en de NTTB).

Een uitzondering op het uitsluitend verstrekken van gegevens voor bestemde doeleinden kan voortkomen uit wettelijke verplichtingen. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken persoonsgegevens voor het kunnen organiseren van de tafeltenniscompetities en andere evenementen. Gebruikte persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, datum aanvang lidmaatschap (en na beëindiging datum daarvan).

Verwerking van persoonsgegevens van clubbladabonnees

Persoonsgegevens van clubbladabonnees (oftewel alle Smashleden) worden door de vereniging uitsluitend verwerkt voor het toezenden van het clubblad (op papier of in digitale vorm). Het abonnement op het clubblad behoort bij het lidmaatschap en elk Smashlid krijgt bij verschijnen een exemplaar toegestuurd. Na beëindiging van het lidmaatschap stopt automatisch ook het toezenden van het clubblad.

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het toesturen van het clubblad, waarin informatie voor de leden over de gang van zaken rond Smash.
Gebruikte persoonsgegevens: naam, adres, eventueel e-mailadres

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tafeltennisvereniging Smash bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, blijkend uit het volgende:

  • Alle personen die namens Tafeltennisvereniging Smash kennis van persoonsgegevens kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Alle bestuurders en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan één van de bestuursleden. Zie daarvoor de website www.ttvsmashmonster.nl